megaphone

MEGAOFERTY

NA URZĄDZENIA BIUROWE

promo-products

Zwrot do 430 ZŁ!

Zaktualizowano 3:01 / 30-lis-2018

 

REGULAMIN PROMOCJI FELLOWES CASHBACK Q1 2019

1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Grecja, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Danii, Szwecji, Polski, Węgier, Czech, Norwegii oraz Finlandii, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Fellowes i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy Fellowes i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją.

2. Uczestnicy muszą posiadać rachunek bankowy w tym samym kraju, w którym mieszkają.

3. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje ten regulamin i warunki promocji oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes.

4. Niniejsza oferta firmy Fellowes obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji") uczestnikom, którzy dokonali zakupu wybranych produktów Fellowes. Szczegóły oferty, w tym biorące w niej udział produkty i wysokość zwrotu opublikowano na www.fellowes-promotion.com ("strona WWW promocji"). Zgłoszenia należy składać w terminie do 45 dni od daty zakupu produktu. Zgłoszenia wysłane później niż 45 dni od zakupu, nie będą rozpatrywane.”.

5. Promocja obowiązuje od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku na terenie Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Grecja, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Danii, Szwecji, Polski, Węgier, Czech, Norwegii oraz Finlandii. Promocją objęte są następujące produkty Fellowes:

 

MODEL URZĄDZENIA KWOTA ZWROTU
Powershred 79Ci 130 zł
Powershred 225Ci 260 zł
AutoMax 200M 210 zł
AutoMax 550C 430 zł
Pulsar + binder 85 zł
Saturn 3iA3 Laminator 65 zł
Venus2 A3 Laminator 130 zł

Zgłoszenia należy składać do 15.05.2019

Możliwe jest złożenie tylko jednego zgłoszenia przypadającego na osobę / firmę / adres/konto bankowe. Każdy uczestnik promocji może zgłosić maksymalnie do 5 niszczarek, pod warunkiem, że zakup wszystkich 5 niszczarek jest udokumentowany na tym samym dowodzie zakupu. W takim wypadku wszystkie urządzenia należy zarejestrować na jednym zgłoszeniu w ciągu tego samego dnia. Zgłoszenia wysłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

6. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.fellowes-promotion.com oraz przedstawić dowód zakupu zgodnie z Regulaminem. Wszystkie dane muszą być dokładne. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy na osobę trzecią.

7. Niniejsza oferta firmy Fellowes obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji"), którzy dokonali zakupu wybranych produktów Fellowes zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji"). Minimalna wymagana wielkość zakupu produktów dopuszczająca do udziału w promocji to 1 sztuka. Kwota zwrotu opublikowana jest w ulotce promocyjnej oraz na stronie www.fellowes-promotion.com promocji.

8. Płatność nastąpi tylko wówczas, gdy uczestnik dostarczy całą dokumentację niezbędną w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

9. Zgłoszenie należy wysyłać przez Internet. Uczestnik wypełnia formularz wniosku online podając dane zakupionych produktów oraz jego / jej dane osobowe a także informacje o koncie bankowym niezbędne do dokonania płatności przez Fellowes.

10. Po otrzymaniu przez Fellowes kompletnego zgłoszenia, uczestnik za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Po udanej weryfikacji zgłoszenia, kwota zwrotu zostanie przekazana na rachunek bankowy uczestnika w ciągu 30 dni. Płatności mogą być dokonywane tylko na krajowy rachunek bankowy. Płatność nastąpi tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

11. Zwrot nie może zostać przyznana uczestnikowi, który:
a) nie nabył minimum 1 sztuki produktu kwalifikującego do udziału w promocji w okresie trwania promocji; i / lub
b) nie wypełnił formularza zgłoszeniowego online; i/lub
c) nie dostarczył kopii dowodu zakupu; i/lub
d)nie przesłał zgłoszenia w określonym czasie; i/lub
e)nie dopełnił wszystkich wymaganych czynności na czas; i/lub
f) nabył urządzenie od nieautoryzowanego sprzedawcy sprzedającego przez serwisy eBay, Amazon.

12. Uczestnik wysyłający niekompletne zgłoszenie będzie miał 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia na dostarczenie wymaganych przez Fellowes informacji lub dokumentów. Jeśli zgłoszenie nadal nie będzie spełniało wymaganych warunków, zwrot nie będzie udzielony.

13. Zwrot będzie wypłacony jedynie po spełnieniu przez uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.

14. Promocja ta nie może być stosowana w połączeniu z innymi promocjami Fellowes.

15. Aby spełnić warunki dopuszczające do udziału w promocji oraz zwrotu części ceny, uczestnik musi zakupić produkt osobiście. Akceptując te warunki, uczestnik potwierdza, że jest właścicielem produktu, który jest wolny od roszczeń osób trzecich.

16. Uczestnik może kierować wszelkie pytania na temat kampanii i statusu zgłoszenia drogą e-mailową do Fellowes. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

17. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo wysłane zgłoszenia z wyjątkiem przypadków zaniedbania lub celowych działań lub zaniechań ze strony Fellowes lub jego pracowników. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie techniczne sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne awarie albo innego rodzaju uszkodzenia.

18. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą Organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub Regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian Organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

19. Dane osobowe wysłane przez uczestnika w trakcie rejestracji zostaną wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia tej promocji. Fellowes i jego przedstawiciele są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestników. Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na te warunki. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Fellowes oraz podmioty niezbędne do obsługi promocji w celu informowania uczestników o innych promocjach, nowych produktach i usługach. Uczestnicy mają prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać informację na poniższy adres e-mail.

20. W trakcie trwania promocji, Fellowes zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów promocji. Nie narusza to praw uczestników określonych w wyżej wymienionym punkcie.

21. Odpowiednie zapisy są opublikowane na stronie www.fellowes-promotion.com promocji i są dostępne bezpłatnie poprzez adres e-mail podany poniżej w Regulaminie.

22. Fellowes nie przekaże innemu podmiotowi danych osobowych uczestnika bez jego zgody, z wyjątkiem Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, który jest podmiotem wyznaczonym przez Fellowes do obsługi promocji.

23. Mailowy adres kontaktowy promocji - fellowes@promotion-update.com, adres strony www promocji - www.fellowes-promotion.com. Ten adres URL jest przeznaczony wyłącznie do rejestracji online zgłoszeń do tej promocji.

24. Oryginalny dowód zakupu musi być zachowany do momentu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia oraz dokonania płatności na konto wskazane przez uczestnika. Fellowes zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginałów dowodów zakupu dla wszystkich produktów zakupionych i zarejestrowanych w promocji, w celu potwierdzenia legalności ich źródła pochodzenia.

25. Paragony nie będą zwracane.

26. W razie potrzeby uczestnicy powinni uzyskać zgodę od swojego pracodawcy na udział w promocji. Każde zobowiązanie podatkowe wynikające z udziału uczestnika w promocji obciąża uczestnika.

27. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane przed Sądami Anglii i Walii.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników dopuszczających się nadużyć, ingerujących w proces promocji lub działających w sposób uważany przez Organizatora za naruszenie warunków promocji.

29. W przypadku, gdy jakakolwiek płatność zostanie dokonana błędnie przez Fellowes, na skutek działań uczestnika (umyślnych lub nie), Fellowes zażąda zwrotu płatności, w uzasadnionych przypadkach informując odpowiednie władze.

30. Fellowes wyśle bezpłatnie Regulamin tej promocji każdej zainteresowanej osobie.

31. Organizatorem promocji jest Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 OFB, Wielka Brytania.